KAMPANYA DETAYLARI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ ÇEKİLİŞ AYDINLATMA METNİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
VE
İŞLENMESİ ÇEKİLİŞ AYDINLATMA METNİ
a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimlik bilgileriniz (isim, soy isim, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet), iletişim bilgileriniz (sabit ve/veya mobil telefon hattı, tebligat adresi, elektronik posta adresi) ve işlem bilgilerinizden (alışverişlerinize ilişkin fiş ve/veya fatura bilgileri) müteşekkil olmak üzere, bazı kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ticari merkezi İçerenköy Mah. Umut Sok. AND Plaza Apt. No: 10-12/97 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan ve 0483073172700001 MERSİS numarasında kayıtlı olan JACOBS DOUWE EGBERTS TR GIDA TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (“JDE”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Şirket’imizin kişisel veri işleme süreçlerinde KVKK ile uyumlu olarak benimsenen ilke, uygulamalar ve süreçler Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”) içerisinde detaylı olarak açıklanmıştır. İşbu Aydınlatma Metni’ni onaylamak suretiyle kişisel verilerinizin, bu Aydınlatma Metni ve Politika’da belirtilen amaç, usul, yöntem ve sürelerle işlenmesine onay vermiş olacağınıza önemle dikkatinizi çekeriz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

JDE tarafından internet sitesi ve sosyal medya mecralarında düzenlenecek olan çekilişlerin, ilgili mevzuata uygun bir şekilde, gereği gibi düzenlenebilmesi; çekiliş sonucunda, çekilişi kazanan talihlilerden biri olmanız hâlinde JDE’nin tarafınızla iletişime geçebilmesi ve onay vermeniz hâlinde, tarafınıza ticarî elektronik ileti gönderimi gerçekleştirilebilmesi ve Politika’da yer alan diğer amaçlarla için işlenmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda açıkladığımız amaçlar çerçevesinde, KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde talep edilmesi hâlinde resmî kurum ve kuruluşlara, söz konusu çekiliş sonunda ödül kazanmanız hâlinde, ödülünüzün tarafınıza teslim edilebilmesi için JDE’nin anlaşmalı olarak çalıştığı kargo şirketine ve kişisel verilerin işlenmesi amacıyla bağlantılı olarak, yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, ve iştiraklerimize, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, açık rızanın bulunması; veri sorumlusunun hukukî yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlenmesinin zorunlu olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle; JDE ile ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince yazılı veya sözlü olarak, internet, telefon veya elektronik posta aracılığıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilecektir.

e) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, JDE’in internet sitesinden temin edebileceğiniz Politika’da düzenlenen yöntemlerle JDE’ye iletmeniz durumunda, JDE, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişinin, kişisel verileri ile ilgili olarak haklarını düzenleyen, KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usûl ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca, JDE’’nin İçerenköy Mah. Umut Sok. AND Plaza Apt. No: 10-12/97 Ataşehir/İstanbul adresine yazılı olarak veya privacy@jdecoffee.com isimli e-posta adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirket’e daha önce bildirilen ve JDE sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığıyla iletebilirsiniz.

Jacobs Fincanı